A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum één maand en dit op het adres van MYOSOTIS op HET Rekeningnummer/ Numéro de compte IBAN BE66 0016 8538 9043 – BIC GEBABEBB BNP Paribas Fortis NV/SA

2. Eventuele klachten betreffende het geleverde werk dienen de eerste werkdag na vaststelling bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan BVBA MYOSOTIS.

3. Eventuele klachten betreffende factuur of rekening dienen binnen de acht dagen na ontvangst bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan BVBA MYOSOTIS Bij gebreke van deze inmorastellingen worden de goederen en materialen met geleverde werken op de facturen geacht aanvaard te zijn.

4. Verwijlintresten Bij niet betaling der factuur binnen de vijftien dagen en na factuurdatum zullen er verwijlintresten aangerekend worden, van 1% per maand vanaf de factuurdatum tot de datum van betaling zonder hiertoe een uitdrukkelijke ingebrekestellling vereist is.

5. Verhogingsbeding Ingeval van niet betaling binnen de dertig dagen vanaf factuurdatum zal het bedrag der facturen tevens verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15% met een minimum van 50 EURO onverminderd de gerechtskosten en dit ten titel van schadevergoeding wegens stoornis in de organisatie en de financiële planning va n BVBA MYOSOTIS.

6. Rechtsmacht Ingeval van betwisting of procedure zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd respectievelijk één der Vredegerechten naar keuze van de BVBA MYOSOTIS.

7. Offerteprijs Ingeval een schriftelijke offerte wordt gegeven door de BVBA MYOSOTIS ontstaat het contract door ondertekening van de opdrachtgever van deze offerte en na betaling van het voorschot zo er een voorschot vereist wordt op de offerte en dit alles onder uitdrukkelijk voorbehoud van aanvaarding door BVBA MYOSOTIS.

8. De prijs betreffende materialen en offerte worden steeds zonder verbinding opgegeven in de mate dat ze onderhevig zijn aan de eventuele door de fabrikant vast te stellen wijzigingen sedert het aanbieden van de offertebevestiging.

9. Leverings- en uitvoeringstermijn wordt slechts ten indicatieve titel opgegeven en de niet eerbiediging van deze termijn kan geen aanleiding geven tot verbreking van het contract of tot het even welke schadevergoeding.

10. Alle offertes en prijzen zijn exclusief B.T.W. of andere taksen behoudens uitdrukkelijk vermeld, prijslijsten en folders zijn louter informatief en verbinden de BVBA MYOSOTIS niet. 11. Bij annulering of verbreking door de koper/opdrachtgever van het contract is de BVBA MYOSOTIS gerechtigd de uitvoering van de verbintenis te vorderen dan wel tot ontbinding en schadevergoeding over te gaan dewelke forfaitair wordt vastgesteld op 50% van het oorspronkelijke contract ofwel offerteprijs onverminderd het recht van de de materialen volledig aan te rekenen op voorwaarde dat deze geleverd worden aan de kopers/ opdrachtgevers.